logo
row row
 •  
 •  
 • 895/6-tól Géza fejdelemig
 • A honfoglalás-kori leletek Eger és körzetében.
 • 10-13. század
 • Árpád-kori falu (talán Almagyar falu) házainak feltárása az egri vár Törökkerti Terasz lelőhelyen. Árpád-kori lelőhelyek az egri várdombon.
 • 10-15. század
 • Árpád-kori temetők az egri vári székesegyházak területén, körzetében, és a templomok alatt.
 • Időrendjük szűkítése folyamatban
 • Árpád-kori körtemplomok, és paloták az egri vár területén.
 • 1004-1009 körül
 • Az egri püspökség kijelölése Géza fejdelem idejében, és megalapítása I. István király uralkodása alatt, valószínűleg 1004-1009 években. az egri káptalan megalakulása.
 • 12. század II. fele
 • Az egri egyházmegye kialakítása a 12- század II. felében.
 • 11. majd 12. század II. fele
 • Felépül az egri püspökség Szt. János evangelista tiszteletére szentelt székesegyháza, palotájával, valamint a Boldogságos Szűzről nevezett egri prépostság, templomával és hivatalával. A székesgyház szentélyei még a 11. században, a templom többi része a 12. század II. felében fejeződik be.
 • harc 1241-1242
 • A tatárjárás: Eger városa és a püspökség központja nagyrészt elpusztul.
 • 1248 után
 • A székesegyház tatárjárás utáni újjáépítése, későromán stílusban, a 13. század II. felében.
 • 1248 után
 • Az egri püspökvár építésének valószínűsíthető kezdete 1248-tól. IV. Béla király várépítési engedélye nyomán
 • 13. század II. fele
 • AZ ÉNy-i, valamint DK-i korai torony építése.
 • a 13. század vége
 • A 13. századi püspökvár létrejötte. A Felmagyar falu, Tihamér, Cigléd, Szőlőske falvak valószínűsíthető kialakulása, 10-13. századokban.
 • 14. század
 • A 14. századi egri püspökvár kialakítása. Lásd részletesen Kárpáti János: Az egri püspökvár kötetében
 • 15. század, Huszita háború Hédervár László egri püspök idejében
 • A 15. századi püspökvár létrejötte Skop Henrik által. Lásd részletesen Kárpáti János: Az egri püspökvár kötetében
 • 1475 Beckenzloer János egri püspök levele alapján
 • Beckenzloer János püspök, Mátyás király diplomatája, egri püspöki palotája kialakulása 1475 körül.
 • 15. század vége
 • Dóczi Orbán és Bakócz Tamás egri püspöksége idején épült a későgótikus székesegyház
 • 1503-1520
 • Hippolito d’ Este ferrarai herceg, egri püspök reneszánsz püspöksége 1503-1520 között.
 • harc1526.
 • A mohácsi csata 1526-ban, hatása az országra és Egerre.
 • harc1541.
 • A török csellel elfoglalja Buda várát 1541-ben.
 • harc1542.
 • Perényi Péter elfoglalja az egri püspökvárat 1542-ben.
 • 1542-1548
 • Perényi utasítására Varkoch Tamás kiépíti a belsővár keleti védelmi vonalát.
 • 1548.
 • Oláh Miklós egri püspök Dobó Isvánt kinevezi provizornak az egri püspökvárhoz. A püspök előrelátóan az egri egyházmegyéből befolyó adó egyharmadát a katonaság és fegyverzetre, második harmadát a vár megerősítésére, a harmadik részt pedig a püspökség fenntartására rendelte. Ezekből a jövedelmekből lehetett az egri püspökvárat végvárrá alakítani.
 • 1548-1551
 • Dobó Új bástyát épít a vár DK-i sarkára, valamint a belsővárban elkészül a Dobó kori belső ágyúdomb. Dobó felkészül a török elleni védelemre.
 • harc1552.
 • Az 1552-es török hadjárat Magyarország ellen, (Temesvár Lippa, Szolnok elfoglalása stb.) bár a cél látszólag mindig Bécs meghódítása.
 • harc1552.
 • 1552. szeptember 12-től október 17/18-ig, azaz 38 napig tartott az első török ostrom. Dobó István és közel kétezer fős védőserege megvédte Eger várát, a többszörös túlerőben lévő török sereggel szemben.
 • 1552-1553 telén
 • Tinódi Lantos Sebestyén Egerben összeállítja a török ostrom történetét, mely már 1554-ben, Kolozsvárott nyomtatásban is megjelenik, majd később Summája is elkészül.
 • 1553-1560
 • Az ostrom utáni újjáépítés.
 • 1553.
 • Dobó elhagyja Egert, Erdélybe távozik 1553-ban.
 • 1553-1556
 • Bornemissza Gergely az új várkapitány, helyettese Zárkándy Pál. A Gergely-bástya és a Zárkándy-bástya építése: ez az új keleti védővonal (1553-1556).
 • 1554.
 • Bornemissza Gergely rabságba kerül, Budáról Isztambulba viszik. Halála.
 • 1553.
 • Mekcsey István halála.
 • 1556-1560
 • Folytatódik az egri vár kijavítása.
 • 1560.
 • Paolo Mirandola olasz építész terveket készít Eger vára korszerűsítésére 1560-ban.
 • 1557.
 • Verancsics Antal egri püspök egyezséget köt Habsburg Ferdinánddal, az uralkodóval az egri püspöki javadalmaknak és Eger várának kamarai bérbeadására. Ezáltal az egri vár további erősítésére, korszerűsítésére újból és ismét megteremtődött az anyagi lehetőség.
 • 1568.
 • Pietro Feraboscho felmérése Eger váráról 1568-ból.
 • 1568-1584
 • Ottavio Baldigara első egri útja 1568-ban.
 • 1572-1578
 • Baldigara olasz építész 1572-1578-as tervei Eger vára korszerűsítésére, erőddé alakítására. Az építkezések menete.
 • 1580.
 • Baldigara elhagyja Eger várát.
 • 1580-1595
 • Christoforo della Stella, Claudio Cogonara építészek Eger várában tovább építik az egri erődöt.
 • harc1596.
 • III. Mohamed 1596-os török hadjárata magyarország ellen és ekkor éri meg Eger vára a második török ostromot.
 • harc1596.
 • Eger vára feladása, és az ezt követő mezőkeresztesi vesztes csata („második mohácsi csata”).
 • 1596-1687
 • Eger 91 évre török kézen marad (1596-1687).
 • harc1686.
 • Buda visszafoglalása a töröktől 1686-ban.
 • 1687.
 • Eger visszafoglalása a töröktől 1687-ben. A török szabad elvonulás fejében feladja a várat.
 • 1687-1705
 • Az egri vár a habsburg haderő kezén marad.
 • 1687.
 • Eger újjáalakulása.
 • 1687.
 • Az egri püspökség visszatérése Egerbe.
 • 1660-1690
 • Wesselényi-féle összeesküvés, majd Thököly Imre és a felvidéki nemesség felkelése a Habsburgok ellen.
 • 1695.
 • Fenessy szerződés-egyezmény= Eger jogállása szerint kiváltságos püspöki város lett.
 • 1702.
 • A magyar várak egy részének lerombolása az 1702-es rendelet alapján.
 • 1702.
 • Eger külsővára lebontása felrobbantása 1702-ben.
 • 1702-1710
 • A Rákóczi szabadságharc 1702-1710 között.
 • 1702.
 • A kurucok bevonulnak Eger városába 1702-ben.
 • harc1702-1705.
 • A vár ostromai, 1705-ben a vár habsburg őrsége átadja a várat. Kurucok az egri várban 1710-ig.
 • 1711.
 • Újból a habsburg haderőé az egri vár. Zinzendorf generális Egerben, 1711-es vártérkép.
 • 1774-1777
 • Az 1774-1777-es Rapport Plan, katonai ellenőrzési vártérképek Eger váráról.
 • 1753.
 • Hazael Hugo szerzetes geometra felmérése az egri várról és Egerről.
 • 1801-1806
 • Az 1801-1806 közötti várfalomlások a vár déli oldalán.
 • 1803-1840
 • A vár belső terében még álló régi házak, a későromanika stílusú székesegyház maradványának, és régi tornyainak lebontása, a Varkoch kapu is áldozatul esik a pusztításnak.
 • 1806-1840-ig
 • A várbelsőben egy új laktanya épül.
 • 1862-1865
 • Henszlmann Imre javaslatára, Ipolyi Arnold irányításával megkezdődnek az első ásatások az egri várszékesegyház területén. Az 1865-ös ásatási publikáció.
 • 1876-1881
 • Balogh János föld alatti kutatásai az egri vár föld alatti építményeinek, „tévelyeinek”, és még ma is jórészt ismeretlen, feltáratlan alagútjainak megismerésére. 1881-es könyve megjelenése.
 • 1905-1907
 • Az egri vár kettévágása az Eger-Putnok közötti vasútépítés miatt 1905-1907 között.
 • 1925-1934-1938
 • 1925-1934-1938 között Lénárt János, Pálosi Ervin, Pataki Vidor ásatásai a vasúton túli várromoknál, az északi laktanyakapu előtt, a várszékesegyház területén, a vár földalatti folyosónak feltárása és ünnepélyes átadása az egrieknek, a Törökkert vendéglő megnyitása.
 • 1957-1989
 • Az egri vár feltárása és romszerű konzerválása 1957-1989 között az OMF irányításával. Kárpáti János 1964-től bekapcsolódik az egri vár feltárásába, majd harminc éven át aktív részvevője a régészeti kutatásnak. Fodor László is bekapcsolódik az egri vár műemlékes kutatásába, majd 6 év után1971-ben a Dobó István vármúzeum munkatársa lesz. Az 1976-ban leomlott Dobó bástya visszaállítása a Mélyépterv tervei alapján. A HTÉV vári kivitelezési munkákba való bekapcsolódása: Dobó bástya, Körtorony, alsó déli várfal megerősítése, Kovácsok-lakatosok tornya, Délnyugati ágyúdomb, tarfóház kiépítése, a felső kaszárnyatermek szigetelése, a vasúti sínek alatti vizesfolyosó kijavítása stb.
 • 1989-1999-2002
 • Kozák Károly 1989-es halála után a Dobó István vármúzeum veszi át az egri várat, mivel a OMF megszünteti az egész országban, eddig jól működő kihelyezett építésvezetőségeit, tehát az egrit is. Fodor László (DIV) az egri vár ásatás irányításában. Kárpáti János az 1957-től feltárt régészeti leleteket dolgozza fel, majd elhagyja Eger várát, 1999-től az OMF-ből kivált ÁMRK tagjaként dolgozik az ország műemlékeinek régészeti kutatásaiban, közben évtizedeken át az egyiptomi ásatások résztvevője is.
 • 1992-1996
 • A Hippolito d’ Este kapu újbóli megnyitása Cséfalvay Gyula tervei alapján.
 • 1998.
 • Az ÉK-i fülesbástya alatti terület rendezése.
 • 2002.
 • Cséfalavay Gyula és Botos Judit újra renoválják a várszékesegyház romjait, és védőtető készült a Setétkapu mellett feltárt körtemplomra.
 • 1996-2006
 • Újabb tervek a Szépbástya romjainak védelmére a Mélyépterv, majd későbbb a Motívum tervei alapján. Fodor László (egykori Mélyépterves,) és Hoór Kálmán (Motívum) szerepe Eger vára megerősítési munkáiban, később újabb tervek létrejöttében).
 • 2008.
 • A Dobó bástya elmaradt belső kiépítése befejeződik.
 • 2009.
 • Újabb tervek a Szépbástya romjainak védelmére a Mélyépterv, majd a Motívum tervei alapján. Fodor László (egykori Mélyépterves szerepe Eger vára megerősítési munkáiban, később újabb tervek létrejöttében).
 • 2010.
 • Kárpáti János: Az egri püspökvár új kötetének kiadása 2010-ben, Egerben, a Motívum egri építésziroda támogatásával.
 • 2005-2012
 • Turisztikai Fejlesztési Projekt készítése az egri vár belső terének vonzóvá varázsolására a Megyei Önkormányzat megbízására, egyrészt a Motívum tervei (Provizori palota és Dézsmapince, a Szépbástya és környzete, a Törökkert, a Hippolito d’ Este kapu őrháza fegyvertára és fűtőháza számára, majd a Varkoch kapu helyreállítására, majd egy étterem kialakítására, másrészt Botos Judit nyugati, északi várfalak mentén kialakítandó sétányterve alapján.
 • 2012.
 • A vasúton túli romok, Zárkándy-bástya, és a Baldigara ÉK-i fülesbástya további pusztulásának megállítására is készült egy terv a Motívum kezéből, a Kincstár és Vagyonigazgatóság megbízása alapján.
 • 2012. dec. 31-ig
 • Újabban elkészült a Setétkapu, kaszárnyatermek, Gergelybástya körzetének megerősítésére és korszerűsítésére egy terv a Motívum által.
2012. dec. 31.-ig Összeállította: Kárpáti János

*A felsorolás időrendjének szűkítését később az idővonal frissítésekor tovább pontosítjuk, ahol ez lehetséges.
row

motívum

copyright 2013
e-mail: motivum01@gmail.com
3300 Eger, Zúgó utca 6.